FMF61

DĖDĖ GRIGONIS SAKĖ… :)

Kvietimai dalyvauti įvairiose programose kovo 31, 2010

Filed under: Uncategorized — kvieciai @ 20:10

Sveiki,

Siunčiu Jums dokumentą, kuriame galite rasti įvairių pasiūlymų dalyvauti mokslinėse tarptautinėse programose. Informaciją atsiuntė J. Dudonis 😉

Nr 5 – 2010 (1)

Reklama
 

Laiškas dėl vinječių kovo 29, 2010

Filed under: Uncategorized — kvieciai @ 19:40

Dėl vinječių maketų turime :

 • nuspręsti, kurio fono norėtumėme (jei fakulteto nuotrauka, tai ji bus išskaidyta per visus tris vinjetės lapus, o jei paveiksliukas tai jis bus visuose lapuose vienodas. Dar paprašiau, kad padarytų vieną pavyzdį su juodu fonu ir maža fakulteto nuotrauka. Beje, jei turite kažkokį kitą foninį paveiksliuką ir norėtumėte, kad jis būtų, galime jį nusiųsti, tik svarbu, kad būtų aukštos kokybės.
 • Labai svarbu, kad visi pasitikrintų vardus ir pavardes, nes kai bus pagamintos vinjetės priekaištų dėl blogų vardų ir pavardžių nepriims (ant nuotarukos spaudžiate dešinį pelės klavišą ir view image. Nuotraukai padidėjus vardai dar gerai nesimato, tad atsiranda padidinamojo stiklo ženkliuką ir jį paspaudus vardai ir pavardės paismato visu gražumu).

Kaip jau iš patirties aišku,  visiems vienas variantas netiks, tad nuspręskite grupėse, kokio varianto norite ir atsiųskite vieną atsakymą nuo grupės adresu dovile.deksnyte@yahoo.com ir išrinksim daugiausiai balsų surinkusį variantą. Jei taip išeis, kad visos grupės išsirinks skirtingus, suorganizuosim kitą išsirinkimo būdą.

Vien tik fizikų ir vien tik matematikų maketus padarys vėliau, kai patikrinsime visas pavardes.

http://www.vinjete.lt/?gal=5e6bd7a6970cd4325e587f02667f7f73#2

 

PAPILDOMAS PARAIŠKŲ PRIĖMIMAS SOCIALINĖMS STIPENDIJOMS kovo 16, 2010

Filed under: Uncategorized — kvieciai @ 20:36

Socialines stipendijas gali gauti valstybės finansuojamų ir nefinansuojamų vietų I ir II studijų pakopų studentai, taip pat studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas, turintys ne daugiau kaip 1 akademinę skolą.

paraiškas gali teikti tik studentai, kuriems žemiau minimos socialinės aplinkybės atsirado po vasario 15 d.

Kriterijai ir pateikiami dokumentai

 1. Studentai iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą.

Pateikiami dokumentai:

  • nustatytos formos prašymas;
  • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
  • pažyma iš savivaldybės apie gaunamą socialinę pašalpą (pažymoje būtinas prierašas, kad pašalpa paskaičiuota ne anksčiau kaip vasario 17 d.);
  • pažyma apie šeimos sudėtį.
 1. Studentai, turintys 45 proc. ar mažesnį darbingumo lygis arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis.

Pateikiami dokumentai:

  • nustatytos formos prašymas;
  • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
  • darbingumo lygio pažymos arba neįgaliojo pažymėjimo kopija.
 1. Studentai, kuriems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Pateikiami dokumentai:

  • nustatytos formos prašymas;
  • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
  • abiejų tėvų arba vieno turėto iš tėvų mirties liudijimų kopijos bei studento gimimo liudijimo kopija arba teismo sprendimas/mero potvarkis ar kt. dokumentas dėl globos.

Dokumentus PATEIKTI DEKANATO raštinEI iki balandžio 8 d.

IŠSAMESNĖ  INFORMACIJA

KTU interneto puslapyje www.ktu.lt→Studentams→Finansinė parama→ Stipendijos

Fondo interneto puslapyje www.vsf.lt

Socialinių reikalų  skyriuje tel. 300080

Prašymas: PRASYMAS 2010 pav

 

APIE STIPENDIJAS vasario 25, 2010

Filed under: Uncategorized — kvieciai @ 18:29

Skatinamosios stipendijos skiriamos valstybės finansuojamose vietose studijuojantiems, o nuo 2009 metų – ir priimtiems į valstybės nefinansuojamas vietas akademinių skolų neturintiems pirmosios ir antrosios studijų pakopų studentams, taip pat studentams, studijuojantiems pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas.

Stipendijų rūšys:

 1. Skatinamosios stipendijos:
 • skatinamoji stipendija už išskirtinius studijų ir mokslinės (meno) veiklos rezultatus; (Rektoriaus stipendija)
 • skatinamoji stipendija už gerus studijų ir mokslinės (meno) veiklos rezultatus; (Dekano stipendija)
 • vienkartinės skatinamosios stipendijos;
 • rėmėjų stipendijos

Socialinės stipendijos aukštųjų mokyklų studentams skiriamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. Šias stipendijas skiria ir išmoka Valstybinis studijų fondas.

Skatinamosios stipendijos liepos ir rugpjūčio mėnesiais studentams neskiriamos.

Rektoriaus skatinamųjų stipendijų už išskirtinius studijų ir mokslinės (meno) veiklos rezultatus – 5 BSI dydžio

Aktyviausių studentų, pasiekusių išskirtinių studijų, mokslinės (meno) veiklos rezultatų, atrankos kriterijai:

1.1. bendras ir paskutinės egzaminų sesijos studijų svertiniai vidurkiai – ne mažesni kaip 9 balai;

1.2. aktyvus dalyvavimas mokslinėse konferencijose, olimpiadose, konkursuose, parodose;

1.3. mokslinės publikacijos.

Dokumentai, kuriuos studentas turi pristatyti, kad gauti Rektoriaus stipendiją:

1.4. studentų gyvenimo aprašymus;

1.5. dalyvavimą mokslinėse konferencijose, olimpiadose, konkursuose, parodose patvirtinančius dokumentus;

1.6. mokslinių publikacijų sąrašus;

1.7. kitus, komisijos nuomone, svarbius dokumentus.

Vienkartinės skatinamosios stipendijos už aktyvią studijų, mokslo, sporto, kultūros, studentų projektų ir visuomeninę veiklą – iki 3 BSI – skiriamos rektoriaus įsakymu.

Skatinamosios stipendijos už gerus studijų ir mokslinės (meno) veiklos rezultatus – 2 BSI dydžio

Skatinamosios stipendijos už gerus studijų ir mokslinės (meno) veiklos rezultatus konkurso tvarka skiriamos pagal paskutinės egzaminų sesijos svertinį vidurkį. Esant vienodiems vidurkiams atsižvelgiama į ankstesnės egzaminų sesijos rezultatus; pirmenybė teikiama studentams, aktyviai dalyvaujantiems mokslinėse konferencijose, olimpiadose, konkursuose, parodose.

Duomenys apie egzaminų sesijų rezultatus imami iš Universiteto akademinės informacijos sistemos. Duomenis apie aktyvumą mokslinėse konferencijose, olimpiadose, konkursuose, parodose fakultetų raštinėms pateikia patys studentai.

Vienkartinės skatinamosios stipendijos – iki 3 BSI dydžio – už gerus studijų rezultatus, aktyvią mokslo, sporto, kultūros, studentų projektų ir visuomeninę veiklą skiriamos dekano įsakymu.

Vienkartinių stipendijų suma per semestrą vienam studentui negali viršyti 10 BSI.

 

INFORMACIJA dėl paskolų gavimo vasario 15, 2010

Filed under: Uncategorized — kvieciai @ 14:28

Visą informaciją apie paskolų gavimą galite atsisiųsti čia:

 

Dar kartą apie praktikos planų sudarymą vasario 10, 2010

Filed under: Uncategorized — kvieciai @ 23:12

Sveiki,

Šiandien J. Dudonis pranešė, jog sudarę praktikos planus, originalą nuneštumėte į dekanatą, vieną kopiją pasidarytumėte sau ir vieną Dudoniui.

Kuo greičiau susitvarkysit šią dokumentaciją, tuo bus geriau. Šią savaitę susitvarkyti būtų idealu.

 

Ilgasis savaitgalis. Darbo šeštadienis

Filed under: Uncategorized — kvieciai @ 23:06

Ateinantis savaitgalis truks keturias dienas 😉 Taigi  pirmadienis bei antradienis (vasario 15-16d.) bus nedarbo dienos. Tačiau vasario 20d. bus darbo šeštadienis ir turėsime J. Dudonio paskaitą.

 

Rektoriaus, dekano stipendijos! vasario 9, 2010

Filed under: Uncategorized — kvieciai @ 20:05

DĖL REKTORIAUS SKATINAMŲJŲ STIPENDIJŲ

Prašome iki vasario 17 d. (trečiadienio) į Dekanatą pateikti studentų, pretenduojančių į Rektoriaus skatinamąsias stipendijas, dokumentus.

Pateikiami dokumentai:

– studentų gyvenimo aprašymai (CV);

– dalyvavimą mokslinėse konferencijose, olimpiadose, konkursuose, parodose patvirtinantys dokumentai;

– mokslinių publikacijų sąrašai;

– dekano įsakymu sudarytos stipendijų skyrimo komisijos posėdžio protokolo išrašas.

Studentų atrankos kriterijai:

–  bendras ir paskutinės sesijos studijų svertinis vidurkis – ne mažiau kaip 9 balai;

–  aktyvus dalyvavimas mokslinėse konferencijose, olimpiadose, konkursuose, parodose;

–  mokslinės publikacijos.

Rektoriaus skatinamųjų stipendijų skaičius – iki 50 stipendijų. Atrenkant studentus, prašome orientuotis į nustatytas kvotas pagal mokslo kryptis:

Technologijos mokslų srities – iki 16 stipendijų (10 – I pakopos ir 6 – II pakopos studentams);

Socialinių mokslų srities – iki 14 stipendijų (9 – I pakopos ir 5 – II pakopos studentams);

Fizinių mokslų srities – iki 10 stipendijų (6 – I pakopos ir 4 – II pakopos studentams);

Humanitarinių mokslų srities – iki 4 stipendijų (2 – I pakopos ir 2 – II pakopos studentams);

Meno srities – iki 4 stipendijų (2 – I pakopos ir 2 – II pakopos studentams);

Biomedicinos mokslų srities II pakopos studentams – iki 2 stipendijų.

PAPILDOMA INFORMACIJA DĖL STIPENDIJŲ SKYRIMO

2009–2010 m. m. pavasario semestre stipendijos skiriamos vadovaujantis Stipendijų tvarkos aprašu Nr. A-580.

Didinamas dekano skatinamųjų stipendijų už labai gerus studijų ir mokslinės veiklos rezultatus skaičius, išlaikant Stipendijų tvarkos aprašo 12 punkte nustatytą procentinį paskirstymą: „Stipendijoms už labai gerus studijų ir mokslinės veiklos rezultatus skirtoji dalis turi sudaryti ne mažiau kaip 80 proc., vienkartinėms skatinamosioms stipendijoms skirtoji dalis – iki 20 proc. fakulteto stipendijų fondo dalies“.

Studentų atrankos kriterijai:

  • paskutinių dviejų sesijų studijų svertiniai vidurkiai – ne mažiau kaip 8,5 balo;
  • aktyvus dalyvavimas mokslinėse konferencijose, olimpiadose, konkursuose, parodose.

Dekano skatinamosios stipendijos už labai gerus studijų ir mokslinės veiklos rezultatus     (3 BSI – dydžio) skiriamos per trečiąją semestro savaitę dekano įsakymu.

Primename, kad remiantis Stipendijų tvarkos aprašo 27 punktuatsisakoma skatinamųjų stipendijų už gerus studijų rezultatus.

 

NAUJIENOS vasario 8, 2010

Filed under: Uncategorized — kvieciai @ 18:33

Sveiki,

Pirmiausia truputis informacijos apie J. Dudonio dėstomą dalyką Paviršiaus ir paviršinių reiškinių fizika.

 • Nutarta, jog paskaitas turėsime iki BALANDŽIO 15 d.;
 • Atsikaitymai: 1 kolis (teorija + uždaviniai) bei egzaminas (kiek kas sudaro procentų tiksliai pranešiu truputį vėliau);
 • Literatūra:
 1. J. Dudonis Paviršiaus fizika ir chemija;
 2. Hans Luth Solid Surfaces, interfaces and thin films (Springer 2001, p.559) D19028331;
 3. John A. Venables Introduction of Surface and thin film processes (Cambridge University Press, 2000, p.363) D19021131 http://www.megaupload.com/?d=95PCVTOK;
 • Kai dėstytojas pasidėlios paskaitas, kad baigtume minėtu metu, pranešiu apie tai, kiek ir kada bus šių paskaitų.

Praktika ir baigiamieji bakalauro darbai:

 

ANTROJI VINJEČIŲ FOTOSESIJA. KAINOS vasario 5, 2010

Filed under: Uncategorized — kvieciai @ 11:12
Labas,
šiokia tokia informacija:
* antra fotosesija vyks vasario 23 d., antradienį, 17:30. Rinksimės fojė, o po to taikysim į 103 a.
* mantijos bus atneštos;
* per 5 dienas, per kurias matysimės reikės surinkti pinigėlius už vinjetes, nes reikės sumokėti avansą (3gr būsiu atsakinga aš, o 1,2,4 gr atstovai);
* reikia nuspręsti, ar norime bendros ar atskiros vinjetės su fizikais. Pernai buvo atskirai, tad kas darėsi su portretu išėjo trijų dalių. pernai metų pvz rasite šiuo adresu : http://www.vinjete.lt/?gal=5e6bd7a6970cd4325e587f02667f7f73
Variantai ir kainos būtų tokie:
3 dalių būtų visi studentai (matematikai ir fizikai) -40Lt
+ portretas 4 dalių 50Lt
2 dalių studentai tik matematikai 30Lt + portretinė nuotrauka 40Lt;
2 dalių studentai tik fizikai su portretinė nuotrauka 30Lt;
Beje, gal atsiras norinčių tokios pat spalvos dėklo diplomui, tai šis džiaugsmas kainuotų dar 15 Lt.
 

Pavasario semestro TVARKARAŠTIS :D sausio 29, 2010

Filed under: Uncategorized — kvieciai @ 18:51

SVEIKI,

Na šį semestrą būsime labai apsikrovę paskaitomis :).

Tvarkaraštį galite parsisiųsti iš čia:

http://fmf.ktu.lt/lt/skelbimai/

http://www.fumsa.lt/lt/home-studentams-tvarkarastis.html

 

AKADEMINIS KTU KALENDORIUS

Filed under: Uncategorized — kvieciai @ 18:41
Žiemos atostogos 2010-02-01 2010-02-07
Pavasario semestras 2010-02-08 2010-06-30
Studentų registravimas pavasario semestrui 2010-02-08 2010-02-19
Priėmimas į laisvas aukštesniųjų semestrų studijų vietas 2010-02-01 2010-02-05
Individualiųjų studijų planų koregavimas (tik esant svarbioms priežastims) ir papildymas kartojamais studijų moduliais 2010-02-01 2010-02-12
Studijų įmokas mokančių studentų sąrašų paskelbimas* 2010-02-17 2010-02-20
Gaunančių stipendijas studentų sąrašų paskelbimas 2010-02-13
Paraiškų paskolai gauti pateikimas pavasario semestrui 2010-01-04 2010-02-18
Studentų, kuriems skiriamos paskolos studijų įmokoms mokėti, sąrašų paskelbimas* 2010-02-22 2010-02-24
Specializacijų pasirinkimas (II k. studentams) 2010-03-01 2010-03-26
Individualiųjų studijų planų sudarymas kitiems mokslo metams iki 2010-05-07
Studentų apklausa apie studijuotus semestro modulius ir jų dėstymo kokybę 2010-05-02 2010-05-24
Atsiskaitymas už semestro savarankiško darbo užduotis iki 2010-05-28
Pavasario egzaminų sesija 2010-05-31 2010-06-30
Diplomų įteikimas 2010-06-23
Vasaros atostogos 2010-06-30 2010-08-31
Pakartotiniai atsiskaitymai 2010-08-25 2010-08-31
 

sausio 19, 2010

Filed under: Uncategorized — kvieciai @ 10:00

SOCIALINĖS STIPENDIJOS

Socialinė  stipendija skiriama vienam semestrui, jos dydis – 3 BSI (390 Lt) per mėnesį.

Į socialines stipendijas gali pretenduoti valstybės finansuojamų ir nefinansuojamų vietų I ir II studijų pakopų studentai, taip pat studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas, turintys ne daugiau kaip 1 akademinę skolą.

Kriterijai ir pateikiami dokumentai

 1. Studentai iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą.

Pateikiami dokumentai:

  • nustatytos formos prašymas;
  • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
  • pažyma iš savivaldybės apie gaunamą ar turimą teisę gauti socialinę pašalpą;
  • pažyma apie šeimos sudėtį.
 1. Studentai, turintys 45 proc. ar mažesnį darbingumo lygis arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis.

Pateikiami dokumentai:

  • nustatytos formos prašymas;
  • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
  • darbingumo lygio pažymos arba neįgaliojo pažymėjimo kopija.
 1. Studentai, kuriems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Pateikiami dokumentai:

  • nustatytos formos prašymas;
  • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
  • abiejų tėvų arba vieno turėto iš tėvų mirties liudijimų kopijos bei studento gimimo liudijimo kopija arba teismo sprendimas/mero potvarkis ar kt. dokumentas dėl globos.

Dokumentus PATEIKTI fakulteto raštinEI iki vasario 10 d.

IŠSAMESNĖ  INFORMACIJA

KTU interneto puslapyje www.ktu.lt→Studentams→Finansinė parama→ Stipendijos

Fondo interneto puslapyje www.vsf.lt

Socialinių reikalų  skyriuje tel. 300080

PRAŠYMO FORMA galite parsisiųsti čia: Prasymo forma_2010

 

SOCIALINIŲ STIPENDIJŲ SKYRIMAS sausio 14, 2010

Filed under: Uncategorized — kvieciai @ 19:26

Keičiasi Socialinių stipendijų skyrimo tvarka. Apie dokumentų pateikimo terminus – raštinė informuos vėliau, o šiuo metu – galite rūpintis reikiamais dokumetais.

Čia galite atsisiųsti priedą dėl socialinių stipendijų skyrimo:Soc stipendiju skyrimas_2010 pavasaris

 

Baigiamųjų darbų temos sausio 8, 2010

Filed under: Uncategorized — kvieciai @ 15:15

Sveiki, kolegos 😉

Jei dar ne visi girdėjote, tai pranešu VISIEMS 🙂 Jau paskelbtos baigiamųjų darbų temos.

Viską galite rasti puslapyje http://www.fizika.ktu.lt/. (puslapio viršuje arba eikite į STUDIJOS=>Bakalaurai=>..). Jei radote patinkančią temą, eikite su dėstytoju apsitarti apie galimybes pas jį daryti baigiamąjį darbą. O VASARIO mėnesį oficialiai sudarysime sutartis dėl praktikos.

 

VINJETĖS foto gruodžio 2, 2009

Filed under: Uncategorized — kvieciai @ 18:35
Laba diena,
gavau laišką su tokia info :
“Sveiki,
Sudejau sutvarkytas nuotraukas atskirai grupemis:
FMF-61
FMF-62
FMM-61
FMM-62
FMM-63
FMM-64
Paplatinkite savo grupėse. Kas nori gali rašyti komentarus (ten nuėjus į nuotraukas apačioje yra) 🙂
Ir dar reikia susitarti kada darom antrą fotosesiją, ar po naujų metų ar gruodžio mėn? Mano asmeninė nuomonė (nelabai kam ji ir rūpi), bet siųlyčiau su juo tartis po naujųjų, kai nesvils šiknos su jokiais atsiskaitymais ir nepadarytais dar namų darbais, tada galės persifotkinti kas yra nepatenkinti ir ko nebuvo dar.
Dovilė“

Aš savo ruožtu irgi siūlyčiau antrą fotosesiją daryti po Naujųjų 🙂