FMF61

DĖDĖ GRIGONIS SAKĖ… :)

STIPENDIJOS. JŲ SKYRIMAS sausio 7, 2009

Laba diena,

Nuo šių metų keičiasi socialinių stipendijų, skatinamųjų stipendijų, vienkartinių stipendijų dydžiai, bei skyrimo tvarka. Nuo pavasario semestro jos bus tokios:
socialinė stipendija -3 BSI (1BSI = 130Lt);
skatinamoji stipendija už išskirtinius studijų ir mokslinės veiklos rezultatus – 6 BSI dydžio;
skatinamoji stipendija už labai gerus studijų ir mokslinės veiklos rezultatus – 4 BSI dydžio;
skatinamoji stipendija už gerus studijų rezultatus: pirmosios pakopos – 1,6 BSI dydžio;antrosios pakopos – 2 BSI dydžio;
vienkartinė stipendija už aktyvią sporto, kultūros, studentų projektų ir visuomeninę veiklą – iki 3 BSI dydžio;
pašalpa – iki 3 BSI dydžio;

Prisegtukuose rasite stipendijų skyrimo tvarką bei stipendijų nuostatus. Juose rasite kaip gauti soc. stipendiją ir kokių dokumentų reikia, už ką skiriamos skatinamosios, vienkartinės stipendijos bei pašalpos. Persiskaitykite, žinokite ir jei kyla kokių klausimų/neaiškumų klauskite manęs asmeniškai ir Jums bus atsakyta 🙂 Tai pat daugiau informacijos galite rasti www.ktusa.lt

Socialiniams-akademiniams klausimams
Evelina Baltuškaitė
KTU SA viceprezidentė
Tel.: 861594422
El.p.: academic@ktusa.lt

          • PATVIRTINTA
          • KTU senato 2008-12-17
          • nutarimu Nr. 88

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO STIPENDIJŲ NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS

 1. Šie nuostatai reglamentuoja valstybės biudžeto stipendijoms skiriamų lėšų paskirstymą bei stipendijų skyrimą Universiteto studentams.
 2. Universitete skiriamos ir rėmėjų stipendijos. Jų skyrimo tvarką nustato rėmėjų stipendijų steigimo sutartys.
 3. Stipendijos iš valstybės biudžeto lėšų skiriamos dieninės formos pagrindinių, vientisųjų studijų ir antrosios studijų pakopos studentams, priimtiems į vietas, kuriose studijos visiškai arba iš dalies apmokamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, ir neturintiems akademinių skolų.
 4. Stipendija – tai negrąžinama finansinė parama studentams.
 5. Stipendijų rūšys:
  1. socialinės stipendijos;
  2. skatinamosios stipendijos;
  3. vienkartinės stipendijos;
  4. pašalpos;
  5. rėmėjų stipendijos.
 6. Studentai, gaunantys socialinę stipendiją, gali gauti ir skatinamąją stipendiją, taip pat vienkartines stipendijas ir pašalpas, rėmėjų stipendijas.

II. STIPENDIJŲ FONDo struktūra

 1. Universiteto stipendijų fondas sudaromas iš valstybės biudžeto stipendijoms paskirtų lėšų. Fondą sudaro centralizuota ir fakultetų stipendijų fondo dalys.
 2. Centralizuotą stipendijų fondo dalį sudaro:
  1. socialinės stipendijos;
  2. skatinamosios stipendijos už išskirtinius studijų ir mokslinės veiklos rezultatus;
  3. vienkartinės stipendijos už aktyvią sporto, kultūros, studentų projektų, visuomeninę veiklą ir kitą rektoriaus įsakymu patvirtintoje stipendijų skyrimo tvarkoje nustatytą veiklą.
 3. Fakultetų stipendijų fondo dalį sudaro:
  1. skatinamosios stipendijos už labai gerus studijų ir mokslinės veiklos rezultatus;
  2. skatinamosios stipendijos už gerus studijų rezultatus;
  3. vienkartinės stipendijos už aktyvią sporto, kultūros, studentų projektų ir visuomeninę veiklą;
  4. pašalpos, kurios gali būti skiriamos studentams, kurių materialinė būklė sunki dėl jų pačių ligos, šeimos narių (sutuoktinio, vaiko (įvaikio), motinos, tėvo (įmotės, įtėvio) ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo, jeigu yra studento rašytinis prašymas ir pateikti atitinkami tai patvirtinantys dokumentai.

III. STIPENDIJŲ DYDŽIAI IR JŲ SKYRIMO PRINCIPAI

 1. Universitete nustatyti tokie stipendijų dydžiai pagal studijų pakopas:
  1. socialinė stipendija – 3 bazinių socialinių išmokų (toliau – BSI) dydžio stipendija;
  2. skatinamoji stipendija už išskirtinius studijų ir mokslinės veiklos rezultatus – 6 BSI dydžio;
  3. skatinamoji stipendija už labai gerus studijų ir mokslinės veiklos rezultatus – 4 BSI dydžio;
  4. skatinamoji stipendija už gerus studijų rezultatus:
   1. pirmosios pakopos – 1,6 BSI dydžio;
   2. antrosios pakopos – 2 BSI dydžio.
  5. vienkartinė stipendija už aktyvią sporto, kultūros, studentų projektų ir visuomeninę veiklą – iki 3 BSI dydžio;
  6. pašalpa – iki 3 BSI dydžio.
 2. Stipendijų dydžiai gali keistis Vyriausybės arba Universiteto senato nutarimu.
 3. Pirmiausia iš stipendijų fondo skiriamos socialinės stipendijos, likusi dalis skiriama skatinamosioms, vienkartinės stipendijoms ir pašalpoms.
 4. Stipendijos mokamos iš Universiteto sąmatoje stipendijoms išmokėti patvirtintų lėšų. Šios lėšos gali būti perskirstomos kitoms Universiteto reikmėms tik pritarus studentų atstovybei.
 5. Stipendijos iš fakultetams skirtosios stipendijų fondo dalies skiriamos dekano įsakymu, derinant su fakulteto studentų atstovybe.
 6. Iš centralizuotosios stipendijų fondo dalies stipendijos skiriamos rektoriaus įsakymu.
 7. Stipendijos už studijų rezultatus studentams skiriamos konkurso tvarka pagal paskutinės sesijos egzaminų svertinį vidurkį. Pirmosios ir antrosios pakopos studijų pirmame semestre skatinamosios stipendijos skiriamos pagal konkursinį balą. Atsižvelgiant į studentų atsiskaitymo terminus, stipendijos gali būti skiriamos keliais etapais. Detalią stipendijų skyrimo tvarką nustato rektorius.
 8. Vienkartinių stipendijų suma per semestrą neturi viršyti 12 BSI.
 9. Stipendijų mokėjimas nutraukiamas:
  1. išbraukus studentą iš Universiteto studentų sąrašų;
  2. rektoriaus arba dekano įsakymu skyrus papeikimą;
  3. suteikus akademines atostogas ar laikinai sustabdžius studijas.
         • PATVIRTINTA

         • KTU rektoriaus 2008-12-24

         • įsakymu Nr. A-715

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO STIPENDIJŲ SKYRIMO TVARKA

 1. BENDROJI DALIS
 1. Šis tvarkos aprašas remiasi 2008 m. gruodžio 17 d. Senato nutarimu Nr. 88 patvirtintais Kauno technologijos universiteto stipendijų nuostatais.
 2. Stipendijos iš valstybės biudžeto lėšų skiriamos dieninės studijų formos pagrindinių, vientisųjų ir antrosios studijų pakopų studentams, priimtiems į vietas, kuriose studijos visiškai arba iš dalies apmokamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, ir neturintiems akademinių skolų.
 3. Stipendija – tai negrąžinama finansinė parama studentams.
 4. Stipendijų rūšys:
  1. socialinės stipendijos;
  2. skatinamosios stipendijos;
  3. vienkartinės stipendijos;
  4. pašalpos;
  5. rėmėjų stipendijos.
 5. Studentai, gaunantys socialinę stipendiją, gali gauti ir skatinamąją stipendiją, taip pat vienkartines stipendijas ir pašalpas bei rėmėjų stipendijas.
 6. Rėmėjų stipendijų skyrimo tvarką nustato rėmėjų stipendijų steigimo sutartys ir nuostatai.
 1. SOCIALINIŲ STIPENDIJŲ SKYRIMO TVARKA
 1. Socialinės stipendijos – 3 bazinių socialinių išmokų (toliau – BSI) dydžio – mokamos:
  1. kilusiems iš nepasiturinčių šeimų arba vieniems gyvenantiems asmenims, turintiems teisę gauti piniginę socialinę paramą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą (Žin., 2003, Nr. 73-3352; 2006, Nr. 130-4889):
   1. jei asmuo gyvena mieste, iš miesto savivaldybės socialinių reikalų skyriaus pateikiama pažyma, jog šeima ar vienas gyvenantis asmuo gauna socialinę pašalpą;
   2. jei asmuo gyvena ne mieste, iš rajono savivaldybės socialinės paramos skyriaus pateikiama pažyma, jog šeima ar vienas gyvenantis asmuo gauna socialinę pašalpą.
  2. studentams, auginantiems vaiką (vaikus). Pateikiama pažyma iš seniūnijos apie šeimos sudėtį;
  3. studentams, kilusiems iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų, kurie mokosi bendrojo lavinimo, profesinėse ir aukštosiose mokyklose. Pateikiami dokumentai:
   1. pažyma iš seniūnijos apie šeimos sudėtį;
   2. pažyma iš bendrojo lavinimo, profesinės ir aukštosios mokyklos apie mokymąsi ar studijas.
 2. Nustatytos formos (1 priedas) prašymą gauti socialinę stipendiją ir atitinkamus dokumentus priima prodekanas(-ai), atsakingas(-i) už pirmosios ir/ar antrosios pakopos studijas, vėliau prašymą svarsto fakulteto dekano įsakymu sudaryta stipendijų skyrimo komisija:
  1. fakulteto dekanas;
  2. studijų programų koordinatoriai;
  3. prodekanas(-ai), atsakingas(-i) už pirmosios ir/ar antrosios pakopos studijas;
  4. fakulteto studentų atstovybės atstovas.
 3. Dokumentai priimami ir į socialinę stipendiją pretenduojančių studentų sąrašas pateikiamas Studentų reikalų tarnybai ne vėliau kaip iki antrosios semestro savaitės pabaigos.
 4. Galutinis į socialinę stipendiją pretenduojančių studentų sąrašas tvirtinamas rektoriaus įsakymu ne vėliau kaip iki trečiosios semestro savaitės pabaigos.

 1. CENTRALIZUOTOS STIPENDIJŲ FONDO DALIES PASKIRSTYMO TVARKA
 1. Iki 30 rektoriaus skatinamųjų stipendijų už išskirtinius studijų ir mokslinės veiklos rezultatus – 6 BSI dydžio – skiriamos per pirmąsias tris semestro savaites rektoriaus įsakymu.
 1. Rektoriaus skatinamosios stipendijos už išskirtinius studijų ir mokslinės veiklos rezultatus skiriamos vadovaujantis nustatytomis kvotomis pagal mokslo sritis:
  1. technologijos mokslų srities studentams – iki 11 stipendijų (7 – pirmosios pakopos ir 4 – antrosios pakopos studentams);
  2. socialinių mokslų srities studentams – iki 9 stipendijų (5 – pirmosios pakopos ir 4 – antrosios pakopos studentams);
  3. fizinių mokslų srities studentams – iki 5 stipendijų (3 – pirmosios pakopos ir 2 – antrosios pakopos studentams);
  4. humanitarinių mokslų srities studentams – iki 2 stipendijų (1 – pirmosios pakopos ir 1 – antrosios pakopos studentams);
  5. meno srities studentams – iki 2 stipendijų (1 – pirmosios pakopos ir 1 – antrosios pakopos studentams);
  6. biomedicinos mokslų srities antrosios pakopos studentams – 1 stipendija.
 2. Aktyviausių studentų, pasiekusių išskirtinių studijų ir mokslinės veiklos rezultatų, kandidatūras svarsto fakulteto dekano patvirtinta stipendijų skyrimo komisija, kurios sudėtis nurodyta šio tvarkos aprašo 8 punkte.
 3. Aktyviausių studentų, pasiekusių išskirtinių studijų ar mokslinės veiklos rezultatų, atrankos kriterijai:
  1. bendras ir paskutinės sesijos studijų svertinis vidurkis – ne mažiau kaip 9 balai;
  2. aktyvus dalyvavimas mokslinėse konferencijose, olimpiadose, konkursuose, parodose;
  3. mokslinės publikacijos.
 4. Fakulteto dekanas ne vėliau kaip iki antrosios semestro savaitės pabaigos rektoriaus sudarytai komisijai pateikia fakultetinės stipendijų skyrimo komisijos patvirtintą aktyviausių studentų, pasiekusių išskirtinių studijų ir mokslo rezultatų, sąrašą ir studentų pasiekimus patvirtinančius dokumentus:
  1. studentų gyvenimo aprašymus;
  2. dalyvavimą mokslinėse konferencijose, olimpiadose, konkursuose, parodose patvirtinančius dokumentus;
  3. mokslinių publikacijų sąrašus;
  4. kitus, komisijos nuomone, svarbius dokumentus.
 5. Pateiktus fakultetų studentų sąrašus ir kitus dokumentus svarsto ir stipendijas ne vėliau kaip iki trečios semestro savaitės pabaigos skiria rektoriaus įsakymu sudaryta komisija, į kurią įeina:
  1. studijų prorektorius;
  2. Senato studentų reikalų komisijos pirmininkas;
  3. fizinių ir technologijų mokslo sričių fakultetų dekanų atstovas;
  4. socialinių ir humanitarinių mokslo sričių fakultetų dekanų atstovas;
  5. Universiteto studentų atstovybės atstovas.
 6. Vienkartinės stipendijos už aktyvią sporto, kultūros, studentų projektų ir visuomeninę veiklą (iki 3 BSI) iki trečios semestro savaitės skiriamos rektoriaus įsakymu:
  1. aktyviausių studentų, dalyvaujančių sporto renginiuose bei atstovaujančių Universitetui, vardinį sąrašą ir studentų laimėjimus patvirtinančius dokumentus pateikia Kūno kultūros ir sporto centro direktorius;
  2. aktyviausių studentų, dalyvaujančių meno, kultūros, Universiteto studentų atstovybės ir kitoje visuomeninėje veikloje bei atstovaujančių Universitetui, vardinį sąrašą ir studentų pasiekimus patvirtinančius dokumentus pateikia Studentų reikalų tarnybos direktorius;
  3. vienkartinių stipendijų suma per semestrą negali viršyti 12 BSI.
 7. Centralizuotą stipendijų fondo dalį sudaro iki 8 proc. bendro stipendijų fondo.
 1. FAKULTETŲ STIPENDIJŲ FONDO DALIES PASKIRSTYMO TVARKA
 1. Skatinamosios stipendijos už labai gerus studijų ir mokslinės veiklos rezultatus – 4 BSI dydžio – skiriamos per trečiąją semestro savaitę dekano įsakymu.
 1. Aktyviausių studentų, pasiekusių labai gerų studijų ir mokslinės veiklos rezultatų, kandidatūras svarsto ir stipendijas skiria fakulteto dekano patvirtinta stipendijų skyrimo komisija, kurios sudėtis nurodyta šios tvarkos aprašo 8 punkte.
 2. Aktyviausių studentų, pasiekusių labai gerų studijų ir mokslinės veiklos rezultatų, atrankos kriterijai:
  1. paskutinių dviejų sesijų studijų svertinis vidurkis – ne mažiau kaip 8,5 balo;
  2. aktyvus dalyvavimas mokslinėse konferencijose, olimpiadose, konkursuose, parodose;
  3. mokslinės publikacijos.
 3. Skatinamoji stipendija už gerus praėjusios sesijos studijų rezultatus (pirmam semestre – gerus stojimo rezultatus) skiriama dekano įsakymu (pirmosios pakopos – 1,6 BSI dydžio, antrosios pakopos – 2 BSI dydžio) dviem etapais:
  1. Pirmasis stipendijų skirstymo etapas vyksta trečiąją semestro savaitę. Pirmajame etape gauti stipendijas gali pretenduoti studentai, atsiskaitę už studijų modulius egzaminų tvarkaraštyje nustatytą dieną, ir studentai, už studijų modulius atsiskaitę kitu laiku egzaminų sesijos metu. Rezervuojama stipendijų fondo lėšų dalis antrajam etapui.
  2. Antrasis stipendijų skirstymo etapas vyksta pasibaigus pagrindiniam sesijos atidėjimo terminui (po spalio 1 d. ir kovo 1 d.). Antrajame etape gauti stipendijas gali pretenduoti studentai, kurie atsiskaitė už studijų modulius per dekano įsakymu įforminto atidėjimo laikotarpį, ir studentai, ne daugiau kaip vieną egzaminą išlaikę antruoju bandymu.
 4. Vienkartinės stipendijos (iki 3 BSI dydžio) už aktyvią akademinę ir visuomeninę veiklą skiriamos dekano įsakymu. Vienkartinių stipendijų suma per semestrą negali viršyti 12 BSI.
 5. Pašalpos (3 BSI dydžio) gali būti skiriamos studentams, kurių materialinė būklė sunki dėl:
  1. ligos;
  2. šeimos narių (sutuoktinio, vaiko (įvaikio), motinos, tėvo (įmotės, įtėvio) ligos ar mirties;
  3. stichinės nelaimės ar turto netekimo;
  4. kitais svarbiais atvejais.
 6. Pašalpos skiriamos dekano įsakymu, pateikus prašymus ir teisę gauti pašalpą patvirtinančius dokumentus.
 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 1. Stipendijos išmokamos tik Universitete nustatyta tvarka užsiregistravusiems studentams.
 1. Aktyviausių studentų, gavusių stipendijas už išskirtinius studijų ar mokslinės veiklos rezultatus, sąrašas skelbiamas Universiteto interneto svetainėje ir „Studijų aiduose“.
 2. Stipendijų mokėjimas nutraukiamas:
  1. išbraukus studentą iš Universiteto studentų sąrašų;
  2. rektoriaus arba dekano įsakymu skyrus papeikimą;
  3. suteikus akademines atostogas ar laikinai sustabdžius studijas.
Reklama
 

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Google+ photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google+ paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Keisti )

w

Connecting to %s